Programi i Përputhshmërisë

Programi i Përputhshmërisë

ALBGAZ krijon një program të përputhshmërisë, në të cilin përcaktohen masat e nevojshme për garantimin e sjelljes jodiskriminuese, i cili miratohet nga ERE, si dhe metodën për monitorimin e përputhshmërisë me këtë program. Programi i përputhshmërisë përcakton detyrimet e veçanta për të punësuarit e OST-së, me qëllim plotësimin e këtyre objektivave. Përputhshmëria me programin monitorohet në mënyrë të pavarur nga një zyrtar i përputhshmërisë.

Ky Program ka si qëllim të sigurojë:

1. Ndarjen e duhur dhe pavarësinë e OST;
2. Të shmangë sjelljet diskriminuese të OST ndaj pjesëmarrësve të tjerë të tregut të gazit natyror (këtu dhe më poshtë pjesëmarrësit) dhe përdoruesve të rrjetit;
3. Parandalimin e aksesit tek kushtet koncesionare në sistemin e transmetimit të cilat duhet të ofrohen për pjesëmarrësit dhe përdoruesit e rrjetit;
4. Prezantimi i një mekanizmi për zbatimin e këtij Programi dhe përcaktimi i detyrave funksionale dhe detyrimeve të punonjësve të OST në lidhje me këtë; dhe
5. Prezantimi i një mekanizmi për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të këtij Programi.