Karriera

VENDE TË LIRA PUNE

Kriteret:

Kriteret Profesionale:

 1. Kandidati Individ duhet te zoteroje diplome te nivelit “Master Shkencor” ne Shkenca Juridike/Ekonomike;
 2. Kandidati Person Fizik/Juridik duhet te kete te pakten nje pervoje 5 vjecare ne sherbimet ligjore/Ekonomike, preferohen sherbimet ne sektorin e energjise.
 3. Preferohen kandidatet te cilet kane ofruar sherbime te ngjashme ne sektorin energjitik.
 4. Kandidatet nuk duhet te kete konflikt interesi sipas pikes A dhe B me poshte.

A. Kandidati nuk duhet te kete një kontrate sherbimi aktuale me ndonje subjekt tjeter te angazhuar ne sektorin e gazit pervec operatorit te kombinuar Albgaz sh.a

B. Kandidati nuk duhet te kryeje asnje detyre tjeter profesionale dhe nuk duhet te lejohet qe ne menyre te drejteperdrejte ose terthorte te kryeje ndonje funksion tjeter apo te marre pjese ne biznes ose te jete partner biznesi me ndonje pjese te kompanise vertikalisht te integruar ose me shumicen e aksioneve te saj, ose me cdo kompani te lidhur me aktivitetin e gazit natyror pervec transmetimit te gazit natyror.

Dokumentacioni Kualifikues

 1. Personi Individ duhet të paraqesë:
 • Deshmi Penaliteti
 • Deshmi nga Prokuroria dhe gjykata, brenda 3 muajve te fundit nga data aplikimit.
 • Libreze Pune
 • Vertetim Mjekesor qe eshte i afte per pune
 • Vertetim Banimi
 • CV
 • Kopje e Noterizuar e Diplomes Bachelor/Master/Kualifikime/Certifikime
 • Fotokopje e kartes ID
 1. Personi Fizik/Juridik duhet të paraqesë:
 • Certifikate Rregjistrimi
 • Vertetim per shlyerjen e te gjitha detyrimeve Tatimore
 • Kontrata te Ngjashme ku kane ofruar sherbime ekonomike/ligjore
 • Vertetim qe kompania nuk eshte proces falimenti dhe nuk ka ndjekje penale apo te jete denuar per vepra penale.
 • Listpagesa E-Sig e muajit te fundit
 • Subjekti duhet te paraqesi nje deklarate ku te percaktoje personin/personat pergjegjes per zbatimin e kontrates gjate gjithe kohezgjatjes se kontrates. Per keta persona sipas deklarates te paraqesi:
  1. CV
  2. Kopje e Noterizuar e Diplomes Bachelor/Master/Kualifikime/Certifikime
  3. Fotokopje e Kartes ID

Dokumentat si me lart te paraqiten ne protokollin e Albgaz sh.a ne zarf te mbyllur brenda dates 23.09.2022, ora 14:00.

Informacion plotesues bashkelidhur:

Vendimi ERE: nr 77, date 26.05.2017

Vendimi ERE: nr 78, date 26.05.2017

Per më shume info:

Tel: +355 69 530 9777
Email: [email protected]

Kriteret

 • Arsim i mesëm profesional, Teknikum i Naftës, Industrial, prodhim, etj
 • Gadishmeri dhe fleksibilitet per te punuar me turne te ndryshme
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe vullnet për të punuar në ekip

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected]

Kriteret

 • Arsim i mesëm profesional
 • Gadishmeri dhe fleksibilitet per te punuar me turne te ndryshme
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe vullnet për të punuar në ekip

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected]