Karriera

VENDE TË LIRA PUNE

Kriteret

 • Elektricisti i kompresorit përgjigjet për furnizimin e kompresorit me energji elektrike në nivelet e parametrave sipas katalogut te kompresorëve.
 • Ai ndjek (vrojton ) në mënyrë të vazhdueshme parametrat e punës te te gjitha aparaturave te komandimit e të kontrollit të
 • Aparatet tregues të parametrave të rrymës elektrike, niveli i Tensionit dhe i Rrymës me të cilin furnizohet Stacioni i kompresorëve.
 • Ndjek punën e elektromotorëve të vegjël të pompave të sistemit të lubrifikimit të
 • Ndjek punën e elektrovalvulave (parametrat e punës) me qellim qe të siguroje funksionimin normal e të vazhdueshëm të
 • Ndjek e mban në vrojtim të vazhdueshëm punën e motoreve elektrik të pompave centrifugale të sistemit të ftohjes se kompresorëve.
 • Elektrokompresoristi dhe kompresoristi jane bashkë shfrytëzues të
 • Ata duhet të jene të aftë të bashkërendojnë punët me njeri-tjetrin.
 • Duhet të ketë njohuri të plota e të qarta për rregullat e sigurimit teknik e të mbrojtjes në punë, sidomos ato qe kane të bëjnë me rreziqet qe vijnë nga renia nën efektet e padëshiruara të rrymës
 • Përgjigjet për zbatimin e masave mbrojtëse nga rryma elektrike të kompresorit dhe të elektromotorëve.
 • Përgjigjet për mirefunksionimin e aparateve të matjes e të kontrollit të nivelit të rrymës e të tensionit për çdo pjese të skemës.

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected].

Kriteret

 • Ndihmës operatori është ne varësi direkte prej Operatorit të gazit në Stacion.
 • Të zbatoje me korrektese sipas rregullores teknike të punës detyrat qe merr prej operatorit të Stacionit të gazit.
 • Të lexojë saktë treguesit e aparaturave të matjes se sasisë se gazit, te presionit, te temperaturës etj cdo ore dhe t’i dokumentojë sakte ato.
 • Nën komandën dhe ne bashkërendim me operatorin e Stacionit të kryej veprimet e nevojshme ne skemën teknologjike të Stacionit me synim shfrytëzimin e Impiantit sipas regjimit teknologjik të përcaktuar.
 • Të kete njohje të plote e ne detaje të Skemës teknologjike të Stacionit.
 • Të zotërojë ne rregulloren e Sigurimit Teknik e të ruajtjes ne pune .
 • Të ketë njohuri për rrezikun qe e kanosin fenomenet e eksplodimit të gazit si dhe vetitë toksike për rastin e gazit shoqërues të naftës

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected].

Kriteret

 • Personeli operator, pavarësisht nga arsimi dhe vjetërsia ne pune, duhet të kaloje ne testim ne një komision inxhiniero-teknik dhe specialist me përvojë, përgjegjësi i stacionit, inxhinieri i sigurimit teknik, Përgjegjësi i Sektorit të Transmetim-Shpërndarjes dhe një specialist me përvojë.
 • Operatori i stacionit gjate gjithë kohës mban lidhje të vazhdueshme me p/turneve të vendburimeve, kontrolloret e tubacioneve si dhe konsumatorët shtetëror e privat.
 • Çdo bisede, urdhër porosi, operatori është i detyruar ta shenoje ne raportin ditor, i cili mbahet i pastër, ruhet dhe dorëzohet pa korrigjime të Përgjegjësi i stacionit përkatës.
 • Për çdo rast operatori ka detyre të urdhërojë e kontrolloje punën e kontrollorit të tubacionit, mirembajtesit ,si dhe evidenton punën e tyre ne evidencen ditore.
 • Operatori gjate turnit të tij plotëson dokumentacionin:
 1. Procesverbalin e marrjes dhe dorezimit të punes.
 2. Parametrat teknologjike për çdo linje.
 3. Bilancin e sasisë se gazit.
 4. Urdhrat, fonogramet, kërkesat, informacionet.
 5. Prezencën ditore.
 • Punonjesit e Stacionit (operatoret) gjate punes pergjigjen për mirëmbajtjen e mjeteve të MNZ, ato të mbrojtjes nga gazi helmues dhe të mjetet qe kane ne inventarin e mjeteve ne perdorim.
 • Cdo punetor gjate turnit duhet të kete kompletin me kundragaz qe duhet ta perdor sa here del nevoja të punohet ne ambiente të ngarkuar me gaz helmues.
 • Pergatitja e skemes se Stacionit për leshimin e gazit ne menyre të plote ose të pjeseshme nga vendburimet prodhuese, furnizimi i konsumatoreve me gaz matja e parametrave teknologjike behet nga operatori i Stacionit sipas udhezimeve të dhena nga pergjegjesi i stacionit, dispeceria dhe personeli inxhiniero – teknik drejtues

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected].

Kriteret

 • Realizon Analizat financiare të procesit të planifikimit dhe propozimet për nderveprimet midis degeve me qellim arritjen e objektivave të buxhetit
 • Ndjek dhe të koordinon punën për pergatitjen e planeve, programeve dhe buxhetin ekonomiko financiar afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjate, etj
 • Menaxhon, analizon, zhvillon dhe percakton metodat për llogaritjen e tarifave të cmimeve të rregulluara dhe të parregulluara, të shpërndarjes dhe furnizimit me gaz për konsumatoret fundore.
 • Kontrollon zbatimin dhe konfigurimin e tarifave të reja, ne cmimet e rregulluara dhe të parregulluara të shpërndarjes dhe furnizimit me gaz natyror për konsumatoret fundore; analizon të dhena statistikore ne lidhje me tarifat.
 • Kontrollon saktësinë dhe besueshmërinë e raporteve financiare të Albgaz sha , si ato të pergatitura për qellime të perdoruesve të jashtëm dhe të brendshem .
 • Te beje kontrollin financiar të gjitha veprimtarive të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë.
 • Kontrollit të te gjitha raportet financiare të bëra brenda shoqërisë. Kontrolluesi gjithashtu mbikeqyr raportet financiare qe jane përgatitur nga shoqeria. Keto perfshijne raportet vjetore të aksionereve, kthimin e taksave, si dhe i raporton agjencive qeveritare. Kontrolloret shpjegojne politikat financiare për njerezit qe punojne ne shoqeri.
 • Mbeshtetet Drejtimin ne procesin e ngritjes se sistemeve të kontrollit të brendshem Identifikimit dhe vleresimit të riskut ne Drejtorine perkatese;
 • Inicimin e permiresimeve ne aktivitetet e kontrollit;
 • Mbajtjen e dokumentacionit për kontrollet, vleresimet e riskut, monitorimet dhe permiresimet e tij;
 • Zhvillimin e një sistemi për raportimin e brendshem brenda Drejtoriat perkates;
 • Mbajtja e një sistemi efektiv komunikimi dhe informimi
 • Koordinon Procesin e buxhetimit dhe pergatijes se Atij Afatshkurter dhe Afagjate .
 • Evidenton risqet e mundshme qe mund të çojnë ne mos realizimin e objektivave financiare.
 • Propozon masat e për reduktimin e efekteve të risqeve të evidentuar.
 • Bashkëpunon me Drejtorite dhe Sektorët e tjere dhe organizon mbledhje të rregullta të stafit duke organizuar punën për periudhen e ardhshme.
 • Ben menaxhimin e flukseve/burimeve të parase se shoqërisë.
 • Manaxhimin e Burimeve/Flukseve Afatgjata
 • Menaxhimin e Burimeve/Flukset Afatshkurtra
 • Menaxhimi i Mjeteve Monetare
 • Menaxhimi i Detyrimeve Llogarite e Pagueshme/Tjera detyrime
 • Menaxhimin e Aktiveve Materiale Afatshkurtra ( Invetaret)
 • Menaxhimi i Aktiveve ASH – Llogarite e Arketueshme
 • Caktimi i nivelit Optimum të investimeve ne Aktive Afatshkurta
 • Caktimi i Miksit midis Nevojave ASH vs AGJ
 • Caktimi i Burimeve të nevojshme për financimin afatshkurter
 • Perdor ne menyre eficente Aktivet ASH dhe Detyrimet ASH me qellim maksimizimin e likuiditeti afatshkurter
 • Cakton objetivat afatshkurter për një afat 1 vjecar
 • Bashkerendimit të aktiviteteve me e tjere ne lidhje me analizat, rakordimet dhe pergatitjen e raporteve të ndryshem
 • Kontrollin e ciklit të pagesave perfshire ketu kontrollin e kontratave për mallra dhe sherbime Raportime të ndryshme qe lidhen me furnitoret dhe llogarite perkatese me to, rakordimin e gjendjeve të furnitoreve perfshire dhe faturimet,
 1. Furnitoret e Kontratave të Blerjes se Gazit
 2. Furnitorin e Karburantit dhe Dhe shpenzimet korrente
 3. Furnitorin e Kontratave të Ndertimit

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected].

Kriteret

Arsimi: Arsimi i larte, Juridik, Ekonomik

Njohuri te theksuara te gjuhes Angleze.

Detyrat kryesore:

 • Nëpërmjet përmbledhjes se një numri detyrash dhe procesesh synon ne zhvillimin dhe oportunitetet e rritjes se aktiviteteve të biznesit të kompanive brenda dhe jashtë organizatës;
 • Krijimi i vlerave afatgjata të kompanisë me konsumatorët, marrëdhëniet me grupe të interesit dhe me tregjet;
 • Zhvillimi i detyrave dhe proceseve lidhur me pregatitjet analitike të oportuniteteve të rritjes potencialeve të bizneseve të Shoqerise;
 • Mbështetja dhe monitorimi i implementimit të oportuniteteve të rritjes;
 • Ngritja, ndërtimi i menaxhimit të marrëdhënieve strategjike
 • Bashkëpunimi dhe ndarja me të tjerët të ekspertizës, teknologjisë, etj., qe të zgjerohen kapacitetet për të identifikuar, kërkuar (shkencore), analizuar dhe për të sjelle ne tregje biznese efektive dhe produkte të reja;
 • Fokusimi ne zhvillimin e projekteve nepermjet financimeve, teknologjise, produkteve;
 • Menaxhon të gjithë projektet qe ndermer kompania me qellim arritjen e strategjise se saj;
 • Analizon rezultatet e projekteve dhe jep konkluzionet dhe rekomandimet respektive për Administratorin dhe menaxhimin e kompanisë;
 • Ndërmerr iniciativa dhe propozon projekte të reja për kompaninë, me qellim arritjen e objektivave strategjike të kompanisë;
 • Analizon dhe vlerëson raportet e përgatitura dhe raporton rezultatet ne menyre periodike tek eproret
 • Përgjigjet për zbatimin e detyrave dhe angazhimet qe kane strukturat e Albgaz ne kuader të zbatimit të
 • Programon, implementon, monitoron dhe ndjek zbatimin ne kohe dhe me cilesi të veprimtarive të lidhura me menaxhimin e projekteve.
 • Monitoron zbatimin e projekteve me qellim përdorimin me efektivitet të
 • Percakton punet qe duhet të kompletohen gjate ciklit të jetes se projektit.
 • Gjate procesit të planifikimit, nepermjet output-ve kerkohet kapja dhe caktimi I puneve të nevojshme për t’a përmbyllur
 • Nëpërmjet procesit të kontrollit dhe monitorimit mundesohet menaxhimi i ‘zvarritjes se fusheveprimit (scope creep)’, dokumentimit, ndjekjes, dhe aprovimit/disaprovimit të ndryshimeve të
 • Nëpërmjet procesit të mbylljes, permes auditit konkludohet ne gjetjet e projektit dhe vleresohen rezultatet kunder planit origjinal.
 • Përcakton qarte fushat e produktit dhe të
 • Përcaktimi i fushës se projektit të lidhur me kërkesat e biznesit/kompanisë, kërkesat e projektit dhe kërkesat e gjetjeve.
 • Përcaktimi i fushës se produktit lidhur me kërkesat teknologjike, kërkesa të sigurisë dhe të performancës.

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected].

Kriteret

Arsimi: Arsimi i larte, Juridik, Ekonomik

Njohuri te theksuara te gjuhes Angleze.

Detyrat kryesore:

 • Kryerja e cdo detyre të ngarkuar nga eprori me efikasitet dhe brenda afatit të caktuar ne mënyrë qe të arrihen objetivat e paracaktuara
 • Permiresimi i vazhdueshëm i sherbimit dhe procedurave ligjore me qellim rritjen e eficences se sherbimit qe ofron shoqeria
 • Ofrimi i asistences ligjore për të gjitha strukturat/drejtoritë e shoqërisë me qellim ushtrimin efektiv të funksioneve dhe kompetencave.
 1. Menaxhimin
 • Menaxhimi i kohës se punës me qellim arritjen e rezultateve të mira dhe realizimin e objektivave
 • Menaxhimi i shumëllojshmërisë se proceseve të punës, me qellim kryerjen e seciles prej tyre ne afat dhe me eficence
 1. Detyrat Teknike
 • Përgatit aktet e përfaqësimit për proceset gjyqësore
 • Siguron dhe përgatit dokumentacionin ligjor dhe administrativ për proceset gjyqësore
 • Siguron përgatitjen e materialeve informuese për eprorin me qelim qe të arrihen objektivat e sektorit juridik
 • Jep mendim për mundesine e permirsimit të procedurave dhe teknikave ne realizimin e detyrave
 • Diskuton me eprorin për rastet problematike dhe zgjidhjen e çështjeve të vecanta
 1. Përfaqësimin institucional dhe bashkepunimin
 • Perfaqeson ne organet gjyqësore Institucionin, mban lidhje dhe bashkepunon me nepunes të institucioneve të tjera.
 • Bashkepumin për kryerjen e funksioneve dhe shërbimeve specifike, me institucionet e tjera publike
 • Bashkëpunim me sektoret e tjerë brenda shoqërisë për të realizuar detyra të perbashketa apo asistence ne zgjidhjen e çështjeve
 1. Zgjidhja e Problemeve
 • Rastet apo çështjet qe shtrohen për zgjidhje me një specifike të veçantë arsyetohen ne grup nga të gjithë specialistet e sektorit ne bashkëpunim edhe me Drejtorin e Drejtorisë, me qellim qe të arrihet një rezultat final qe përkon me objektivat e vendosura.
 1. Vendimmarrja
 • Përgjegjësi i Sektorit Juridik jep mendim të arsyetuar ne procesin e vendimmarrjes, kur ky mendim kerkohet, duke analizuar alternativat e mundshme, ne mbështetje të dispozitave ligjore.
 1. Mjedisi Menaxherial
 • Puna e Përgjegjësit të Sektorit Juridik ndikon ne rezultatet e punës se Drejtorise Juridike dhe Prokurimeve, dhe mbikëqyrja realizohet nga Drejtori i Drejtorisë.
 1. Mbikqyrja
 • Pergjegjesi i Sektorit Juridik merr udhezime nga Drejtori i Drejtorise Juridike dhe Prokurimeve, ne raste të vecanta nga Administratori i shoqërisë.

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected].

Kriteret

Detyrat kryesore:

 • Ne mbeshtetje të ligjit Nr.114/2015 “ Per Auditin e Brendshem ne Sektorin Public”,V.K.M Nr .83 date 03.02.2016 , pika 1 germa “b”, “Per miratimin e kritereve për ngritjen e njesive të auditit të brendshem ne sektorin publik ” si dhe urdhrit Nr. 100 date 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Per miratimin e Manualit të Auditit të Brendshem ne sektorin publik” me propozim të administratorit të shoqërisë “Albgaz ”sh.a për ngitjen e Drejtorise se Auditit të Brendshem eshte mare vendim i Keshillit Mbikqyres Nr 2 date 26.01.2017 “Per strukturen organizative të shoqërisë “Albgaz ”sh.a“.
 • Audti i Brendshem eshte percaktuar qarte si strukture e pavarur dhe eshte vendosur ne varesi direkte të Keshillit Mbikeqyres ne organigramen e shoqërisë “Albgaz ”sh.a. Kjo vendimmarrje buron nga kërkesat e nenit 3 pika “b” të ligjit nr.114/2015 “ Per Auditin e Brendshem ne sektorin Publik” si dhe nga Statuti i shoqërisë “Albgaz ”sh.a të miratuar nga Asambleja e Ortakut të vetem .
 • Mbeshtetur ne nenin 10 , pika 2 të ligjit nr. 114/2015“ Per Auditin e Brendshem ne sektorin Publik” Drejtoria e Auditit të Brendshem eshte e pavarur funksionalisht dhe raporton ne mënyrë të drejtperdrejte tek Titullari i Shoqerise “Albgaz ”sh.a i cili perfaqesohet nga Keshilli Mbikqyres.
 • Drejtoria e Auditimit gjate ushtrimit të funksionit të saj ka të percaktuar skemen e cdo Auditimi , të sistemit / fushe sipas kerkesave të urdherin e M.F nr.100 date date 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Per miratimin e manualit të Auditit të brendshem ne sektorin publik” si ne :
 • Planifikimin e cdo fushe /sistemi brenda njesise se “Albgaz ”sh.a , stafin e njesise qe do angazhohet , pergjegjesiste individuale të cdo audituesi dhe kohezgjetjen e një
 • Hartimi dhe plotesimi i formulareve , pyetsoreve paranjoftimit të fillimit të angazhimit të
 • Plotesimin e formulareve të vlersimit të rriskut për cdo fushe/ sistem dhe ta krahasoje me rriskut e vet kompanisë .
 • Realizimin e takimit fillestar me punonjesit dhe kryerjen e pershkrimit të mjedisit të kontrollot të brendshem dhe komponenteve të tij brenda kompanisë .
 • Hartimin e një programi për fillimin e një angazhimi ne perputhje me objektivat e percaktuara .
 • Faza të rendesishme të punës se auditimit të do të evidentonim hartimin e Projekt- Raportit dhe Raportin Perfundimtar ne të cilin evidentohen mangesite e konstatuara ne formen e gjetjeve dhe ku jepen rekomandimet paraprake .
 • Hartimi i Projekt-raportit behet Brenda 10 dite pune mbasi grupi i audituesve eshte larguar nga njesia qe auditohet, nga data e takimit permbylles me subjektin .
 • Afati kohor ligjor për hartimin e Raportit Perefundimtar eshte 10 dite /pune mga moment i dorezimit të Projekt-Raportit nese nuk ka observacione apo kundërshtime. Nese njesia e Audituar ka kundershtime ky afat shtyhet edhe 7 dite/pune.
 • Drejtoria e Auditit të Brendshem sipas percaktimeve të bera ne V.K.M Nr .83 date 03.02.2016“Per miratimin e kritereve për ngritjen e njesive të auditit të brendshem ne sektorin publik” si dhe urdhrit Nr. 100 date 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Per miratimin e manualit të Auditit të brendshem ne sektorin public”,kapitulli IV, raporton periodikisht ne Keshillin Mbikqyres

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected].

Kriteret

Detyrat kryesore:

 • Menaxhon dhe koordinon aktivitetet e punës për mirembajtje ne të gjithë rretin e transmetimit dhe shpërndarjes se gazit natyror ne bashkepunim me Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse.
 • Përgatit planet vjetore të riparimit, mbikqyr detyrat për zbatimin e masave të teknikes se sigurimit dhe kujdesit mjedisor.
 • Ndjek me rigorozitet zbatimin e punës se kryer nga ekipet e riparimit ne bashkepunim me Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse.
 • Harton listat e materialeve të nevojshme për Riparimin e rrjetit të gazit natyror ne bashkepunim me Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse.
 • Mban marrëdhënie me Sektorin e menaxhimit të aseteve për lëvizjet e pajisjeve të rrjetit dhe Drejtorinë ekonomike për kontabilizimin e shpenzimeve
 • Zbaton të gjitha kërkesat “Mbi procedurat e kontrollit të levizjes se pajisjeve të rrjetit”, të dëmtuar.
 • Merr masa për të krijuar gatishmërinë ne cdo moment.
 • Mer masa tekniko – organizative për suportimin e likujdimit dhe zgjidhjes se avarive ne rrjetin e gazit natyror.
 • Kryen pune pregatitore për sigurimin e nyjeve problematike të paisjeve të rrjetit të gazit natyror.
 • Kryen testimin me pajisje speciale dhe suportimin e difekteve.
 • Ben lëvizjen dhe zëvendësimin e pjesëve të rrjetit të gazit natyror të demtuara duke reflektuar ndryshimet (përmirësimet) e kryera shoqëruar keto me dokumentacionin teknik përkatës.
 • Ben lëvizjen e pjesëve të rrjetit për të pershtatur regjimin e punës se tyre me ngarkesen