Kriteret:

  • Të ketë kryer arsimin e lartë (Bachelor + master ekuivalent) në profilin Informatikë/ Shkenca Komjuterike/Inxhinjeri Informatike.
  • Të njohë kuadrin ligjor dhe nënligjor që lidhet me informacionin dhe komunikimin elektronik.
  • Të ketë aftësi menaxhuese të sistemeve të IT.
  • Të sigurojë Garantimin e cilesisë së shërbimeve që kanë të bejnë me sistemet informatike.
  • Të Organizoi punën e Administrimit të Serverave dhe Sigurisë duke caktuar detyra specifike dhe përgjegjësi për çdo punonjës.
  • Të zotërojë gjuhën Angleze, një gjuhë e dytë nga vendet e BE-së përbën avantazh.
  • Të ketë eksperienca të mëparshme në fusha të ngjashme.
  • Të ketë aftësi të mira menaxhuese dhe komunikuese për të punuar në grup.
  • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit.
  • I/E gatshëm t’i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të kompanisë në kohë.

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në [email protected]