Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror Albgaz Sh.A

Nr Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 27.07.2018 Kërkesë për informacion dhe vënien në dispocizion të dokumentacionit 09.08.2018 Përfunduar Nuk Ka