NJOFTIM PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT NË QYTETIN E ÇOROVODËS

1. Institucioni qiramarrës:   “Albanian Gas Services Company” Sh.A

        Adresa:        Rruga e Kosovarëve, Pallati Ndërpro shpk, Tiranë,  
        E-mail :         [email protected]

2. Objekti i qirasë: Marrje me qira godinë/objekt banimi dhe pune në qytetin e Çorovodës;

3. Përshkrim i shkurtër i objektit të qirasë: Marrje me qira godinë/objekt banimi dhe pune në qytetin e Çorovodës me karakteristikat teknike të përcaktuara në dokumentet e procedurës së qirasë;

4. Kohëzgjatja e kontratës së qirasë: 3 vjet

5. Informacion mbi dokumentet e procedurës së qirase: Dokumentet për zhvillimin e procedurës së qirasë mund të tërhiqen pranë zyrave të AGS SHA dhe gjithashtu janë të publikuara në website albgaz.al, duke qënë se Albgaz Sh.a është pronare e 75 % të aksioneve të kompanisë Albanian Gas Services Company Sh.A dhe kjo e fundit, aktualisht nuk disponon një website zyrtar.

6. Afati i fundit kohor për dorëzimin e ofertave: 06.08.2019 ora 16:00;

7. Vendi i zhvillimit te procedures konkuruese: Albanian Services Gaz Company SH.A

8. Oferta dorëzohen nga të interesuarit ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin dhe afatin e përcaktuar ne dokumentet e qirasë.

Dokumentat mund ti shkarkoni si më poshtë:

  1. Kerkesa per oferte
  2. Draft Kontrata
  3. Rregullorja e Sigurisë
Shperndaj