Kriteret:

  • Të jetë i aftë për punë.
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  • Të jetë korrekt dhe i motivuar.
  • Të ketë arsim të mesëm/profesional.
  • Të ketë vullnet dhe dëshirë për punë.
  • Të jetë i disponueshëm për të punuar/ndjekur punimet në stacionin e kompresorëve Drenovë.

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në [email protected]