Realizohet takimi i parë midis Albgaz.Sha dhe DESFA