Albgaz kërkon vendosjen e tarifës së re të transmetimit

Në seancën dëgjimore të zhvilluar në ERE, datë 30 Mars 2018, Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror, Albgaz Sh.a, argumentoi kërkesën për vendosjen e tarifës së re të transmetimit të gazit natyror për vitin 2018. Në funksion të këtij qëllimi dhe zbatimit të ligjit 102/2015 për “Sektorin e Gazit Natyror”, akteve nënligjore dhe VKM-ve përkatëse, […]

BERZH do të mundësojë asistencë teknike për Albgaz Sh.a

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të mundësojë asistencë teknike për kompaninë e krijuar së fundmi, Albgaz Sh.A në lidhje me rritjen e kapaciteteve rregullatore dhe ligjore. Albgaz Sh.a, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) për Shqiperinë, u themelua në Janar të vitit 2017 dhe është përgjegjës për operimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e […]

ERE miraton metodologjinë e tarifave të gazit natyror

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë, Albgaz Sh.a vazhdon të zbatoj me përpikmëri të gjitha  kushtet e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar “Për Sektorin e Gazit Natyror” dhe Komuniteti i Energjisë. Me Vendim Nr. 178, Datë 08.11.2017, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, vendosi miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të […]

Miratohet fillimi i proçedurave për Liçensimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a, për transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror

Me Vendimin nr.126 datë 16.08.2017 dhe Vendimin nr.127 datë 16.08.2017, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, miratoi fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë “Albgaz” Sh.a, për transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror. Fillimi i procedurave për licensim, tregon që shoqëria “Albgaz” Sh.a, jo vetëm ka plotësuar kushtet e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar dhe Komuniteti […]

Albgaz Sh.a vazhdon të tërheq interesin e gjigandëve europian.

Javën që lamë pas, në ambientet e zyrave qëndrore të kompanisë Albgaz Sh.a u mirëprit një delegacion me përfaqësues të gjigandit italian të Gazit Natyror Snam S.p.A. Snam S.p.A, është aksioner me 20% të aksioneve të TAP, dhe si një nga  liderat europian në ndërtimin dhe menaxhimin e integruar të infrastrukturës së gazit natyror, promovon […]

Albgaz Sh.a mirëpret Operatorin Spanjoll të Gazit Natyror ENAGAS S.A

Në vijim të bashkëpunimeve ndërkombëtare që ka ndërrmarrë, Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Shqipëri Albgaz Sh.a, në datat 20 dhe 21 Qershor 2017, në Tiranë, pranë ambienteve të zyrave qëndrore të Albgaz Sh.a u prit një delegacion nga Operatori i Gazit Natyror Spanjoll, Enagas S.A. Në këtë takim ishin prezent drejtuesit e departamenteve […]

Albgaz Sh.a merr çertifikimin paraprak nga Enti Rregullator i Energjisë

Vendim, Nr. 82, Datë 26.05.2017 mbi çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a. Në mbështetje të neneve 37, 50, 59, 68, dhe 80 të Ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”, Vendimit të Këshillit Ministerial Nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin Nr. 9501, datë 03.04.2006, […]

Albgaz Sh.a Partneritet për zhvillimin e rrjetit të Gazit Natyror për Europën Juglindore

Shoqata Amerikane e Energjisë (USEA), nëpërmjet një projekti të mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), ka strukturuar një marrëveshje historike midis Operatorëve të Sistemit të Transmetimit të Gazit Natyror (OST), në shtatë vende të Europës Jugindore, për të punuar së bashku në planifikimin dhe zgjerimin e infrastrukturës së Gazit Natyror. […]

Sqarim rreth spekulimeve të medias për memorandumin e Albgaz me Desfa

Duke marrë shkas nga disa spekulime të hedhura në media dhe konstatime krejtësisht të pavërteta rreth aktivitetit dhe angazhimeve të ndërmarra nga kompania shtetërore e gazit Albgaz Sh.a, Ministria e Energjisë dhe Industrisë sqaron opinionin publik sa vijon: Albgaz Sh.a. është një shoqëri aksionere me 100% të aksioneve të zotëruara nga shteti shqiptar, e themeluar [...]